Rozpowszechnianie utworów, zarówno plastycznych jak i architektonicznych, wystawionych na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach jest legalne w ramach instytucji dozwolonego użytku publicznego. Dzięki temu możemy korzystać z chronionych utworów, po spełnieniu określonych warunków, bez zgody i wynagrodzenia na rzecz podmiotu praw autorskich.

Mec. Anna Szymańska w udzielonej tygodnikowi wypowiedzi podkreśla, że sama istota ustanowienia opłaty od czystych nośników, mająca na celu kompensatę strat, które podmioty praw autorskich ponoszą wskutek legalnego kopiowania utworów w ramach dozwolonego użytku osobistego jest słuszna i przyjęta w wielu Państwa Członkowskich UE. Bez wątpienia jednak zmiany wymaga lista urządzeń i czystych nośników, od…

Mec. Anna Szymańska udzieliła wypowiedzi dla programu „Przepis na prawo” wyemitowanego w TVP Info na temat nielegalnego ściągania filmów z Internetu i odpowiedzialności za takie działanie.

Nowa dyrektywa w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

logo-footer

                

medialaw