Własność intelektualna, prawo autorskie, znaki towarowe

Chronimy prawa autorskie, zabezpieczamy znaki towarowe i wdrażamy innowacyjne rozwiązania w budowaniu wartości biznesu

Prawo autorskie

Sukces Twojego biznesu to dobrze chroniona własność: prawa autorskie, renoma Twojej firmy, know-how, oprogramowanie, znaki towarowe, domeny, efekty nowatorskich rozwiązań i innowacyjnych pomysłów. Pomagamy zabezpieczać biznes w najszerszym aspekcie i w każdej branży. Doradzamy, jak chronić prawa autorskie, ograniczać ryzyko i zagrożenia naruszeń. Proponujemy postępowe rozwiązania w celu komercyjnego korzystania z praw autorskich, dostosowane do rzeczywistości cyfrowej i indywidualnych celów klientów.

 • Negocjujemy i przygotowujemy umowy przenoszące prawa autorskie, umowy licencyjne, dotyczące ochrony wizerunku, umowy agencyjne, umowy z zakresu transferu technologii i know-how, licencje na wynalazki, wzory użytkowe, prawa do oprogramowania i aplikacji mobilnych
 • Doradzamy w sprawach o naruszenie praw autorskich i tworzymy strategie rozwiązań sporów, tak aby unikać spraw sądowych
 • Identyfikujemy naruszenia, wskazujemy prawne możliwości dochodzenia praw, prowadzimy negocjacje i zawieramy ugody
 • Prowadzimy mediacje i reprezentujemy naszych klientów przed sądami cywilnymi, arbitrażowymi, administarcyjnymi i Urzędem Patentowym

Budowanie wartości biznesu

Opracowujemy przełomowe rozwiązania dotyczące zarządzania prawami własności intelektualnej od zabezpieczenia i ochrony istniejącego biznesu, przez jego rozwój i ekspansję na rynku – w formie nabywania i zbywania aktywów, łączenia spółek, projektów joint venture, reorganizacji, podziału i innych przekształceń właścicielskich. Wspieramy procesy inwestycyjne polskich i międzynarodowych firm w innowacyjne technologie wdrażając strategie komercjalizacji i ochrony praw własności intelektualnej.

Co możesz zyskać:

 • Zabezpieczenie posiadanych praw
 • Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia naruszeń i osłabienia pozycji firmy
 • Działanie w bezpiecznym środowisku prawnym
 • Komercyjne wykorzystanie praw i technologii
 • Budowanie renomy marki w czasie
 • Szybka i skuteczna reakcja w przypadku naruszeń przez inne podmioty

Znaki towarowe, domeny i wzory przemysłowe

Dostarczamy rozwiązania w najszerszym zakresie dotyczącym znaków towarowych. Rejestrujemy znaki towarowe, wzory przemysłowe w systemie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym. Przeprowadzamy badania zdolności rejestrowej i poszukiwania kolizyjnych oznaczeń i wzorów. Monitorujemy rynki w celu identyfikacji naruszeń prawa do znaków towarowych, w tym korzystania ze znaków towarowych w Internecie.

 • Negocjujemy i przygotowujemy umowy przenoszące prawa do znaków towarowych, wzorów przemysłowych i umowy licencyjne
 • Prowadzimy audyty i doradzamy w zakresie zarządzania portfelem znaków towarowych
 • Dochodzimy naruszeń praw do znaków towarowych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, a także przed sądami cywilnymi i administracyjnymi
 • Dochodzimy roszczeń związanych z rejestracją domen i nielegalnym zajęciem domeny
 • Współpracujemy z rzecznikami patentowymi z doświadczeniem w rejestracji znaków towarowych i patentów w UE i renomowanymi rzecznikami na świecie przy rejestracjach międzynarodowych

Poznaj nasze wybrane projekty

bg-projekty-min

Media Law doradcą spółki giełdowej, czołowej grupy medialnej w Polsce w transakcji restrukturyzacji zatrudnienia

Obsługa prawna reorganizacji zatrudnienia dla wydawcy, największej platformy medialnej w Polsce, obejmująca przygotowanie planu restrukturyzacji, umów dostosowanych do planowanego systemu zatrudnienia oraz restrukturyzację spółki w zakresie wydawania tytułów prasowych, praw autorskich i licencyjnych.

Rezultat: przeprowadzenie i zakończenie procesu restrukturyzacji, negocjacje z przedstawicielami pracowników i dziennikarzy, negocjacje warunków umów, doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie zmian w strukturze korporacyjnej w ramach grupy kapitałowej.

bg-projekty-min

Media Law reprezentuje państwowy instytut badawczy nadzorowany przez Ministerstwo Cyfryzacji w zakresie domen internetowych i w projektach cyfryzacji

Obsługa prawna w zakresie rejestracji i zarządzania domenami internetowymi, ochrony i przetwarzania danych osobowych, projektów cyfryzacji, kontraktów menadżerskich dla szczebla zarządzającego oraz sporządzania opinii w zakresie biometrycznych metod weryfikacji tożsamości w bezpieczeństwie usług.

Rezultat: doradztwo prawne z zakresie rejestracji i zarządzania domenami, sporządzanie opinii w zakresie cyfryzacji i ochrony informacji zdigitalizowanych, doradztwo w kwestiach integracji cyfrowej i bezpieczeństwa w sieci.

bg-projekty-min

Media Law reprezentuje międzynarodowy holding branży reklamowej w procesie restrukturyzacji w ramach grupy kapitałowej

Reprezentacja klienta w procesie restrukturyzacji i podziału spółek w ramach grupy kapitałowej.

Rezultat:Przeprowadzenie etapów procesu restrukturyzacji poprzez osiągnięcie zakładanej struktury kapitałowej, a następnie dokonanie podziału spółki, poprzez przeniesienie składników majątku w ramach spółek w grupie kapitałowej.

bg-projekty-min

Media Law doradza firmie prowadzącej sprzedaż produktów elektronicznych w formie sklepu internetowego w zakresie kopiowania layoutu strony internetowej i treści oraz zdjęć objętych monopolem autorskim klienta

Opracowanie strategii prawnej wystąpienia z roszczeniami wobec podmiotu naruszającego prawa autorskie klienta, sprecyzowanie roszczeń w związku z naruszeniem praw autorskich majątkowych i osobistych.

Rezultat: negocjacje ugodowe, sporządzenie wezwania do zawarcia ugody przed sądem, zawarcie ugody sądowej, usunięcie naruszeń i uzyskanie odszkodowania dla klienta.

bg-projekty-min

Media Law doradcą na rzecz agencji architektonicznej w realizacji projektu dla jednostki samorządu terytorialnego

Reprezentacja klienta w sporze o niezgodne z prawem wykorzystanie projektu budowlano – wykonawczego autorstwa klienta. Sporządzenie wezwania do zaprzestania naruszeń, w tym prowadzenia robót budowlanych oraz zaprzestania wykorzystywania dokumentacji projektowej do wykonania projektu budowlano – wykonawczego, praw autorskich majątkowych i osobistych oraz innych praw wyłącznych przysługujących klientowi.

Rezultat: opracowanie roszczeń i rekomendacji, prowadzenie negocjacji ugodowych przed sądem w celu zawarcia ugody i uzyskania odszkodowania.

Nieuczciwa konkurencja

Chronimy biznes przed nieuczciwym działaniem konkurencji na poziomie międzynarodowym

Doradzamy, jak ochronić firmę i eliminować nieuczciwe praktyki konkurencji, pracowników i osoby dopuszczone do chronionej tajemnicy handlowej i know-how. Doradzamy przy naruszeniach praw klientów w Polsce, UE i innych krajach według umów międzynarodowych.

Co może zagrażać pozycji Twojej firmy?

 • Przejęcie rynku i klientów przez konkurencję
 • Kopiowanie produktu, pasożytnicze naśladownictwo produktu
 • Nieuczciwe i bezprawne posługiwanie się renomą firmy
 • Nieuczciwe posługiwanie się oznaczeniem firmy
 • Nakłanianie do niewykonania umowy w celu osiągnięcia korzyści
 • Naruszenie tajemnicy handlowej
 • Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o firmie

Czyny nieuczciwej konkurencji mogą istotnie osłabić pozycję firmy. Proponujemy:

 • Przełomowe rozwiązania prawne zabezpieczające biznes przed naruszeniami
 • Występujemy z roszczeniami, prowadzimy negocjacje ugodowe i mediacje
 • Doradzamy w zakresie przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym wobec osób nielegalnie wykorzystujących dane, tajemnicę przedsiębiorstwa, know-how
 • Reprezentujemy naszych klientów w procesach sądowych w zakresie przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji przed sądami na drodze cywilnej i karnej

Poznaj nasze wybrane projekty

bg-projekty-min

Media Law reprezentuje międzynarodową firmę z branży gier komputerowych w sprawie nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw autorskich

Opinia prawna dotycząca kopiowania modelu biznesowego, innowacyjnych rozwiązań i know-how przez kontrahentów i pracowników w skali międzynarodowej.

Rezultat: opracowanie analizy i rekomendacji w zakresie określenia podmiotów odpowiedzialnych z tytułu naruszeń prawa z uwzględnieniem przepisów prawa międzynarodowego i obcych jurysdykcji. Sprecyzowanie sankcji prawnych przeciwko nieuczciwym kontrahentom i pracownikom klienta oraz rekomendacji działań prawnych.

bg-projekty-min

Media Law doradcą na rzecz spółki medycznej w zakresie sporu o prawa autorskie do strony internetowej oraz czyny nieuczciwej konkurencji

Reprezentacja klienta w sporze o kopiowanie treści strony internetowej, nieuczciwą reklamę w AdWords Google i przy pozycjonowaniu, pasożytnicze korzystanie z renomy i zarejestrowanego znaku towarowego przez konkurencyjną firmę w celu odniesienia korzyści majątkowych i wizerunkowych.

Rezultat: opracowanie roszczeń i listu ostrzegawczego, negocjacje ugodowe, zawarcie ugody pozasądowej, uzyskanie odszkodowania dla klienta.

bg-projekty-min

Media Law doradza technologicznemu startupowi w sporze z tytułu nieuczciwej konkurencji i naruszenia praw autorskich do aplikacji mobilnej

Sprawa dotycząca nieuczciwej konkurencji, ustalenia autorstwa oraz naruszenia praw autorskich majątkowych i osobistych do oprogramowania i interfejsu graficznego w ramach aplikacji mobilnej.

Rezultat: negocjacje ugodowe, zawarcie ugody pozasądowej, uzyskanie odszkodowania dla klienta.

bg-projekty-min

Media Law doradza wydawcy kwartalnika w sporze o kopiowanie produktu, pasożytnicze wykorzystanie znaku towarowego i renomy oraz czyny nieuczciwej konkurencji

Reprezentacja wydawnictwa w sporze o pasożytnicze korzystanie z renomy i zarejestrowanego znaku towarowego, kopiowanie czasopisma o tej samej tematyce kierowanego do takiej samej grupy odbiorców oraz o organizowanie targów przez konkurencyjną firmę pod taką samą nazwą w celu odniesienia korzyści majątkowych i wizerunkowych kosztem klienta.

Rezultat: negocjacje ugodowe, zawarcie ugody pozasądowej, uzyskanie przeprosin w mediach branżowych i społecznościowych oraz odszkodowania dla klienta.

Ochrona marki i dóbr osobistych

Strategia na wypadek kryzysu wizerunkowego firm, osób publicznie znanych, osób fizycznych, ochrona procesowa

Wpieramy prawnie w budowaniu marki w czasie, jej rozwoju. Doradzamy, jak zwiększać wartość marki poprzez tworzenie jej renomy.
Opracowujemy nowatorskie sposoby ochrony dóbr osobistych dostosowane do cyfrowej rzeczywistości.
Wyróżnikiem naszych usług jest skuteczność działań oparta na unikalnym doświadczeniu w ochronie dóbr osobistych, które mogą zostać zagrożone przez:

 • Nieuczciwe działania konkurencji naruszające renomę firmy
 • Negatywne lub nieprawdziwe opinie w prasie, Internecie, mediach społecznościowych
 • Naruszenie dóbr osobistych przez hejt, czarny PR, tzw. fake news

Co możesz stracić?

 • Renomę firmy, wartość i pozycję marki
 • Dobre imię, wizerunek, prywatność, zaufanie publiczne
 • Płynność finansową, partnerów biznesowych
 • Możesz ponieść straty wizerunkowe i finansowe firmy

Tworzymy przełomowe strategie działania na wypadek kryzysu wizerunkowego. Chronimy dobra osobiste firm, osób zarządzających, osób publicznie znanych i osób fizycznych.

Współpracujemy z firmami PR i specjalistami od strategii wizerunkowych.

Należymy do czołowych praktyków specjalizujących się w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych.
Naszą przewagą jest piętnastoletnie doświadczenie procesowe w prowadzeniu spraw spornych o ochronę dóbr osobistych przed sądami wszystkich instancji, arbitrażem i instytucjami europejskimi – Europejskim Trybunałem Ochrony Praw Człowieka w Strasburgu.

Poznaj nasze wybrane projekty

bg-projekty-min

Media Law reprezentuje firmę z branży usług medialnych w zakresie naruszenia jej renomy poprzez negatywne wpisy na portalu społecznościowym Facebook i w prasie.

Reprezentacja klienta w sytuacji kryzysu wizerunkowego spowodowanego opublikowaniem artykułów prasowych oraz wpisów na portalu Facebook przedstawiających klienta i jego firmę w negatywny, szkodliwy i nieprawdziwy sposób.

Rezultat: opracowanie strategii rozwiązania sytuacji kryzysowej, przeprowadzenie negocjacji z naruszycielami, przygotowanie sprostowań, usunięcie szkodliwych wpisów z mediów. W efekcie zażegnanie kryzysu wizerunkowego oraz utraty renomy i klientów, zakończenie sprawy na etapie przedprocesowym.

bg-projekty-min

Media Law doradza Izbie Gospodarczej zrzeszającej podmioty z sektora produkcji żywności w zakresie rozwiązań prawnych dla ochrony marki, renomy i dóbr osobistych osoby prawnej.

Opinia prawna dotycząca ochrony dóbr osobistych osoby prawnej w wyniku naruszających je publikacji prasowych i publikacji w Internecie.

Rezultat: sporządzenie opinii prawnej przedstawiającej strategię działań prawnych w wyniku naruszenia poszczególnych dóbr osobistych klienta przez publikacje prasowe i Internetowe. Przedstawienie szczegółowych rozwiązań prawnych, sprecyzowanie roszczeń, rekomendacji działań przedprocesowych w celu usunięcia naruszeń, zabezpieczenia praw, publikacji sprostowań prasowych oraz opracowanie strategii procesowej w przypadku sporu sądowego.

bg-projekty-min

Media Law doradza wydawcy prasowemu w zakresie budowania marki i naruszenia dóbr osobistych

Doradztwo w zakresie zarządzania treściami objętymi prawami autorskimi, licencjonowania treści prasowych w Intrenecie oraz w zakresie ochrony przed działaniami naruszającymi dobra osobiste klienta.

Rezultat: opracowanie zasad dotyczących licencjonowania treści i opinii prawnej w zakresie licencji ustawowych, dozwolonego korzystania z chronionych treści prasowych i multimedialnych. Doradztwo prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych.

Nowe Technologie, e-commerce

Doradzamy w transakcjach transferu technologii o zasięgu globalnym,
projektowaniu i wdrażaniu innowacyjnych projektów i e-commerce

Doradzamy w zakresie projektowania, tworzenia, programowania i prowadzenia stron internetowych, serwisów tematycznych, platform B2b i e-commerce. Opracowujemy rozwiązania dla software hous’ów, wydawców i twórców gier komputerowych, aplikacji mobilnych, administratorów stron internetowych, portali społecznościowych i dostawców usług.
Wspieramy prawnie procesy transferu technologii na etapie wdrożenia, ochrony i komercyjnego wykorzystania.

 • Negocjujemy oraz sporządzamy umowy na etapie tworzenia oprogramowania, planowania, projektowania, wdrażania systemu, utrzymania i rozwoju
 • Przygotowujemy umowy na korzystanie z oprogramowania jako usługi
 • Doradzamy w transakcjach transferu technologii: sprzedaży licencji, know-how, znaków towarowych, sporządzaniu umów handlowych i joint venture
 • Sporządzamy umowy z instytucjami naukowo-badawczymi, instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami
 • Opiniujemy wdrażanie projektów e-commerce, tworzymy regulaminy serwisów i sklepów internetowych oraz zabezpieczamy klientów w aspektach handlowych prowadzenia serwisu (dystrybucja, płatności online)
 • Doradzamy w zakresie praw konsumentów, klauzul niedozwolonych i postępowań reklamacyjnych
 • Doradzamy w działaniach e-marketingu i social media (Youtube, blogosfera, influencerzy, serwisy społecznościowe)

Prowadzimy procesy sądowe w przedmiocie złożonych rozwiązań technologicznych, ochrony praw autorskich do aplikacji mobilnych i oprogramowania oraz związanych z prowadzeniem portali internetowych.

Poznaj nasze wybrane projekty

bg-projekty-min

Media Law reprezentuje światowego lidera reklamy interaktywnej w sporze o kody emisyjne przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej

Reprezentacja międzynarodowej spółki reklamy interaktywnej oferującej produkcję, planowanie i optymalizację kampanii reklamowych w Internecie w sporze o niewykonanie umowy partnerskiej w wyniku modyfikacji kodów emisyjnych, co uniemożliwiło odsłony stron i emisję reklam zagwarantowanych w umowie.

Rezultat: Sprawa z powództwa klienta – wygrana w dwóch procesach arbitrażowych – uzyskanie korzystnych wyroków Sądu Arbitrażowego dla klienta.

bg-projekty-min

Media Law reprezentuje firmę z branży technologicznej przy wdrożeniu bibliotecznego systemu nowej generacji do zarządzania wiedzą i dystrybucją treści w chmurze

Opinia prawna dotycząca przeniesienia do chmury systemy zarządzania i dystrybucji zasobów bibliotek publicznych z wyeliminowaniem kosztownego systemu licencyjnego.

Rezultat: opracowanie modeli zarządzania systemem bibliotecznym w chmurze, wariantów współpracy z dystrybutorami w Polsce i Holandii i poza UE, dostarczenie rozwiązań optymalizujących koszty projektu i skutków podatkowych, wdrożeń systemu, usług SaaS, określenie obowiązków dostawcy chmury, konwersji danych, administrowania i przetwarzania danych osobowych w krajach UE i poza Unią, standardów przetwarzania danych osobowych w chmurze oraz zamówień publicznych.

bg-projekty-min

Media Law reprezentuje platformę muzyczną w zakresie przygotowania regulaminu świadczenia usług z uwzględnieniem przepisów dyrektywy konsumenckiej i ochrony danych osobowych.

Przygotowanie regulaminu internetowej platformy muzycznej działającej w formie hostingu umożliwiającej użytkownikom dostęp i korzystanie z usług, z uwzględnieniem odpłatnej transmisji danych w formie streamingu muzyki i emisji koncertów na żywo oraz usługi on demand.

Rezultat: opracowanie modelu funkcjonowania platformy przy założeniu wprowadzania do serwisu treści tekstowych, graficznych, audialnych, audiowizualnych i aplikacji przez użytkowników i ich wzajemnego odpłatnego udostępniania. Opracowanie rozwiązań odpowiedzialności za publikowane treści, rozwiązań w zakresie przetwarzania danych osobowych i prawa konsumenckiego.

bg-projekty-min

Media Law doradza startupowi technologicznemu w zakresie przygotowania, wdrożenia i udostępniania oprogramowania pro-audio na terytorium Polski, UE oraz poza Unią.

Opiniowanie umowy z dostawcą systemu operacyjnego w Niemczech, doradztwo prawne w zakresie wdrożenia i udostępniania oprogramowania.

Rezultat: negocjacje z niemieckim dostawcą systemu, opracowanie regulaminu i dostosowanie go do wymagań biznesowych klienta, doradztwo podatkowe na każdym etapie projektu, przygotowanie umów koniecznych do wdrożenia projektu, uregulowanie stosunków z użytkownikami końcowymi, doradztwo w zakresie danych osobowych i wymagań prawa konsumenckiego w Polsce i UE, badanie i rejestracja wspólnotowego znaku towarowego.

Reklama, marketing

Doradzamy przy produkcji kampanii reklamowych, identyfikacji wizualnej firm i rozwiązaniach marketingowych

Opracowujemy rozwiązania prawne dla agencji reklamowych, agencji eventowych, butików kreatywnych, agencji public relations, domów mediowych, agencji social media, agencji mobile marketingu, influencerów, producentów treści audiowizualnych. Doradzamy na etapie tworzenia koncepcji i realizacji projektu oraz w zabezpieczaniu praw własności intelektualnej.

 • Negocjujemy i projektujemy umowy, doradzamy w zakresie wykorzystywania w produkcjach marketingowych i reklamowych praw autorskich, wizerunków oraz produktów objętych ograniczeniami reklamy (napoje alkoholowe, usługi finansowe, wyroby tytoniowe, farmaceutyki)
 • Doradzamy przy tworzeniu identyfikacji wizualnej firm oraz rozwiązaniach marketingowych wspierających sprzedaż
 • Oferujemy wsparcie prawne w procesie budowania i realizacji komunikacji marketingowej
 • Opiniujemy prawnie produkcję kampanii reklamowych, organizację przedsięwzięć artystycznych, koncertów i imprez masowych
 • Zapewniamy bezpieczeństwo prawne organizacji konkursów, loterii promocyjnych i programów lojalnościowych
 • Doradzamy w przypadkach naruszenia praw do produktów i treści reklamowych oraz w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Poznaj nasze wybrane projekty

bg-projekty-min

Media Law doradcą na rzecz agencji reklamowej w zakresie przygotowania pakietu umów licencyjnych w ramach kampanii reklamowej dla produktów i ich dystrybucji w Polsce i zagranicą

Opracowanie umów obejmujących przygotowanie projektów reklam i opakowań produktów wraz z udzieleniem licencji na ich emisję na billboardach i billbordach sponsorskich, w punktach sprzedaży, reklamie BTL i w reklamie telewizyjnej i internetowej.

Rezultat: przygotowanie rozwiązań zabezpieczających prawa klienta w zakresie dystrybucji produktu w międzynarodowych sieciach handlowych oraz emisji telewizyjnych i internetowych.

bg-projekty-min

Media Law reprezentuje agencję z branży reklamowej w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji na szkodę spółki

Opracowanie strategii prawnej w związku działaniem naruszającym interes klienta polegającym na nakłanianiu kontrahentów klienta do rozwiązania umów i przejmowania jego kontrahentów oraz nakłanianiu pracowników klienta do rozwiązania umów o pracę w celu ich zatrudnienia w firmie konkurencyjnej.

Rezultat: przeprowadzenie procesu usunięcia skutków naruszeń na etapie przedprocesowym, uzyskanie zapłaty należnych odszkodowań z tytułu złamania zakazu konkurencji i klauzuli poufności.

bg-projekty-min

Media Law doradcą na rzecz europejskiego koncernu reklamowego w zakresie przygotowania umów partnerskich na kampanie reklamowe w Internecie

Opracowanie umów partnerskich w zakresie zarządzania i obsługiwania powierzchni reklamowej na witrynach internetowych, prowadzenia działań PR i marketingowych w celu emisji reklam przy wykorzystaniu oprogramowania służącego do emisji reklam oraz umów obejmujących przeniesienie praw autorskich do projektów objętych monopolem autorskim.

Rezultat: przygotowanie rozwiązań zabezpieczających prawa klienta w zakresie emisji reklam i zarządzania tym procesem w kooperacji z partnerami biznesowymi.

Rozwiązywanie sporów, spory sądowe i arbitraż

Skuteczna ochrona w mediacjach, procesach sądowych i arbitrażowych dla polskich i międzynarodowych firm

Od ponad 15 lat reprezentujemy klientów w sprawach spornych wymagających specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych i nowych technologii o zasięgu globalnym.

 • Stosujemy procedury alternatywnego rozstrzygania sporów, prowadzimy mediacje i negocjacje ugodowe
 • Identyfikujemy ryzyka, opracowujemy strategie rozwiązywania sporów i strategie procesowe
 • Rozwiązujemy spory na drodze sądowej występując przed sądami cywilnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Urzędem Patentowym
 • Reprezentujemy klientów w sprawach przed sądami arbitrażowymi, w toku postępowania oraz przy uznawaniu i wykonaniu orzeczeń arbitrażowych, opracowujemy umowy arbitrażowe i klauzule arbitrażowe w umowach
 • Prowadzimy postępowania o udzielenie zabezpieczenia i postępowania egzekucyjne

Wyróżnia nas unikalne doświadczenie w opracowywaniu bezprecedensowych strategii procesowych, tak aby osiągnąć najkorzystniejszy rezultat w najkrótszym czasie.
Jesteśmy biegłymi praktykami i wiemy, jak realizować zakładane cele. Liczba wygranych procesów świadczy o naszej skuteczności.

Poznaj nasze wybrane projekty

bg-projekty-min

Media Law doradza wydawcy miesięcznika w sporze z tytułu nieuczciwej konkurencji i o ochronę znaku towarowego i renomy marki

Sprawa dotycząca czynów nieuczciwej konkurencji i naruszenia prawa do zarejestrowanego na rzecz klienta znaku towarowego. Reprezentacja wydawcy w procesach sądowych przed Sądem Okręgowym, Sądem Apelacyjnym i Urzędem Patentowym.

Rezultat: Sprawa wygrana – uzyskanie korzystnego dla klienta wyroku w obu instancjach.

bg-projekty-min

Media Law reprezentuje technologiczny startup w sporze tytułu niewykonania umowy na stworzenie oprogramowania i interfejsu interaktywnej aplikacji mobilnej

Sprawa dotycząca roszczeń odszkodowawczych klienta z tytułu nienależytego wykonania umowy o stworzenie aplikacji mobilnej.

Rezultat: negocjacje ugodowe, prowadzenie sprawy w I instancji, sprawa wygrana, uzyskanie odszkodowania dla klienta.

bg-projekty-min

Media Law reprezentuje wydawcę miesięcznika w sporze z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego

Sprawa naruszenia prawa do zarejestrowanego na rzecz klienta znaku towarowego. Reprezentacja wydawcy przed Urzędem Patentowym.

Rezultat: Uzyskanie korzystnej dla klienta decyzji UP, oddalenie wniosku strony przeciwnej o unieważnienie prawa ochronnego do zarejestrowanego na rzecz przez klienta znaku towarowego.

bg-projekty-min

Media Law doradza producentowi mebli w sporze z tytułu naruszenia praw do wzoru przemysłowego

Sprawa naruszenia prawa do zarejestrowanego na rzecz klienta wzoru przemysłowego, kwestii spornych odnośnie przysługujących twórcom praw autorskich majątkowych i możliwości korzystania z zarejestrowanego wzoru i prawa do wynagrodzenia. Reprezentacja klienta w negocjacjach ugodowych.

Rezultat: Prowadzenie negocjacji, doprowadzenie do korzystnego dla klienta porozumienia w sprawie.

bg-projekty-min

Media Law doradza wiodącemu wydawcy w sporze o prawa autorskie majątkowe i osobiste związane z eksploatacją filmu

Sprawa sądowa o naruszenie praw osobistych i majątkowych reżysera filmowego z tytułu eksploatacji filmu w formie insertu dołączonego do jednego z wydawnictw klienta.

Rezultat: Prowadzenie sprawy sądowej w pierwszej instancji, reprezentacja na etapie postępowania apelacyjnego. Sprawa wygrana, uzyskanie korzystanego dla klienta wyroku.

Prawo prasowe, wydawcy, nadawcy, produkcja filmowa i muzyczna

Doradztwo dla wydawców prasowych i cyfrowych, obsługa nadawców, produkcji filmowych i muzycznych

Prawo prasowe i wydawcy

Wspieramy prawnie wydawców prasowych i książkowych w działalności redakcyjnej, biznesowej oraz w środowisku cyfrowym.

 • Doradzamy, jak chronić wolność słowa, prawo do informowania opinii publicznej, tajemnicę dziennikarską i źródła informacji, oceniamy ryzyka prawne w publikacjach prasowych
 • Zapewniamy ochronę prawną w zakresie sprostowań i autoryzacji
 • Projektujemy umowy wydawnicze, doradzamy ich najkorzystniejsze modele realizując założenia biznesowe klientów oraz zapewniamy obsługę działalności wydawniczej online
 • Oferujemy prawne rozwiązania na etapie dystrybucji, rozliczeń i w kwestiach podatkowych
 • Reprezentujemy klientów w procesach sądowych o naruszenie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych, w sprawach związanych z publikacjami prasowymi i działalnością wydawniczą

Produkcja filmowa i nadawcy

Zapewniamy pomoc prawną we wszystkich aspektach związanych z produkcją filmową, finansowaniem produkcji i dystrybucją filmową w Polsce, UE i poza UE.

 • Zapewniamy wparcie na etapie planowania przedsięwzięcia
 • Negocjujemy warunki umów na każdym etapie produkcji, zarządzania prawami i dystrybucji
 • Oferujemy nasze usługi producentom, dystrybutorom, instytucjom filmowym, podmiotom finansującym produkcję filmową, agentom i agencjom aktorskim

Wpieramy prawnie nadawców telewizyjnych, radiowych, platformy cyfrowe i operatorów kablowych.

 • Doradzamy w zakresie audycji, programów, transmisji, prezentowanych treści i związanych z nimi licencji, nabywaniu praw do formatów telewizyjnych
 • Reprezentujemy nadawców w postępowaniach koncesyjnych, w stosunkach z organami regulacyjnymi oraz w stosunkach z organizacjami zbiorowego zarządzania
 • Wspieramy nadawców w walce z piractwem o ochronę treści oraz z związku z naruszeniami praw autorskich

Firmy fonograficzne, muzycy i kompozytorzy

Oferujemy usługi dla branży muzycznej: firm fonograficznych, firm producenckich, firm publishingowych, dystrybutorów muzyki w zakresie eksploatacji i ochrony praw autorskich oraz dla artystów, muzyków i kompozytorów, zespołów muzycznych, twórców i reżyserów operowych oraz innych twórców muzyki o uznanej renomie w Polsce i na świecie.

 • Doradzamy w zarządzaniu prawami autorskimi do utworów oraz kontroli dystrybucji, wymianie plików muzycznych w sieci i innymi formami eksploatacji utworu muzycznego
 • Planujemy, jak chronić twórczość, negocjujemy i sporządzamy umowy na wykorzystanie pojedynczych utworów oraz tworzymy kontrakty z dużymi organizacjami muzycznymi

Poznaj nasze wybrane projekty

bg-projekty-min

Media Law reprezentuje firmę z branży produkcji filmowej w zakresie umów reklamowych i realizacji projektów filmowych w produkcjach polskich i międzynarodowych

Przygotowanie umów na produkcję filmów reklamowych z domami produkcyjnymi, agencjami reklamowymi z podmiotami polskimi i amerykańskimi. Obsługa prawna fabularnej produkcji filmowej w zakresie sporządzania umów z producentami, koproducentami, producentami wykonawczymi, reżyserami, kompozytorami, scenarzystami i innymi podmiotami zaangażowanymi z realizację filmu, a także finansowania produkcji.

Rezultat: prowadzenie negocjacji umów na szczeblu międzynarodowym, sporządzenie umów, zabezpieczenie biznesu.

bg-projekty-min

Media Law doradza jednemu z największych na świecie producentów płyt i wyrobów drewnopochodnych w opracowaniu strategii ochrony dóbr osobistych firmy i przygotowaniu sprostowań artykułów prasowych naruszających renomę klienta

Przygotowanie sprostowań i wniosków o ich opublikowanie, umów na produkcję filmów reklamowych z domami produkcyjnymi, agencjami reklamowymi z podmiotami polskimi i amerykańskimi. Obsługa prawna fabularnej produkcji filmowej w zakresie sporządzania umów z producentami, koproducentami, producentami wykonawczymi, reżyserami, kompozytorami, scenarzystami i innymi podmiotami zaangażowanymi z realizację filmu, a także finansowania produkcji.

Rezultat: opublikowanie 3 sprostowań przez gazetę publikującą nierzetelne artykuły w wyniku złożonych przez kancelarię wniosków. Sporządzenie opinii prawnej w zakresie ochrony dóbr osobistych i przygotowanie pozwu przeciwko gazecie o ochronę dóbr osobistych klienta.

bg-projekty-min

Media Law reprezentuje współautorów treści i ilustracji do książki w procesie wydawniczym

Przygotowanie umowy wydawniczej uwzględniającej i zabezpieczającej interesy klientów oraz doradztwo w zakresie działań marketingowych.

Rezultat: prowadzenie negocjacji z wydawnictwem, sporządzenie umowy.

Ochrona danych osobowych

Wdrażamy procesy ochrony danych osobowych

Proponujemy wsparcie prawne w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO dla każdego podmiotu prywatnego i publicznego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 • Doradzamy w realizacji procesu wdrożenia i dostosowania dokumentacji
 • Opracowujemy wewnętrzne procedury zgodnie z wymogami RODO
 • Przeprowadzamy audyty przedwdrożeniowe
 • Wspieramy w realizacji procesu wdrożenia i dostosowania dokumentacji (m.in. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, prowadzenie rejestru incydentów, opracowanie wzorów klauzul, zgód i powiadomień)
 • Doradzamy w zakresie wymogów jakie muszą spełniać systemy informatyczne w zakresie bezpieczeństwa, zapewnienia poufności, nowych funkcjonalności i zabezpieczeń technicznych.

Poznaj nasze wybrane projekty

bg-projekty-min

Media Law reprezentuje państwowy instytut badawczy w zakresie ochrony danych osobowych

Doradztwo prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Rezultat: przeprowadzenie audytu przetwarzania danych osobowych, ocena procedur i polityk zabezpieczających dane osobowe, sporządzenie opinii poaudytowej zawierającej rekomendacje i wskazania wdrożeń działań naprawczych.

bg-projekty-min

Media Law reprezentuje sklep internetowego z branży muzycznej w zakresie ochrony danych osobowych

Doradztwo prawne dotyczące zabezpieczenia procesu przetwarzania danych osobowych w działalności biznesowej klienta.

Rezultat: Sporządzenie zmian w regulaminie sklepu internetowego w zakresie dostosowania jego przepisów do zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.